Stadgar

Spelis – teckenspråkig spelförening
Stadgar

Organisationsnummer: 802497-6493

 Skapad 9 september 2015 och godkänd vid årsmötet 26 februari 2016
Reviderad vid årsmötet 6 mars 2020

1. Föreningen
Föreningens namn är Spelis.
Föreningen har sitt säte i Malmö.
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende.
Föreningen är ansluten till Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Sverok
Föreningens syfte är att syssla med spelhobbyn och ungdomsverksamhet
Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.
Föreningens huvudsakliga verksamhet är riktad åt teckenspråkiga individer.

2. Bli medlem
Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.
Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen.
Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

3. Avslut av medlemskapet
Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut.
En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

4. Styrelsen
Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och det som bestäms på årsmötet.
Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret.
Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare.
Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

5. Revisorer
Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte.
Föreningen ska ha en eller två revisorer.
De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor.
Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.

6. Valberedning
Föreningen kan ha en valberedning.
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.
Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

7. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.
Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.
Motioner från medlemmar ska komma in senast 1 februari. Dessa ska skickas till föreningens mail eller överlämnas till någon från styrelsen.

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:
) mötets öppnande
) beslut om mötets giltighet
) val av mötets ordförande
) val av mötets sekreterare
) val av minst en person att granska protokollet efter mötet
) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
) Prepositioner från styrelsen
) Motioner från medlemmarna
) beslut om årets verksamhetsplan
) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
) val av årets styrelse
) val av årets revisor
) val av årets valberedare
) mötets avslutande

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

8. Omröstningar

Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.
Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

9. Ändra stadgarna
Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.

10. Nedläggning
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sveriges Dövas Ungdomsförbund.